Varsity Girls vs Houston Hotshots in Alodia tournament